วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่๖ ระหว่างวันที่๑๘-๒๒มิ.ย.๒๕๕๕

กิจกรรม
- ทำความสะอาดห้องสมุดและห้องคอพิวเตอร์
-ควบคุมเด็กนักเรียนเข้าแถวทุกชั้นปี
-นำเสนอภอาเซียนหน้าเสาธง
-สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  ๔  ๕
-จัดหนังสือห้องสมุดและตกแต่งห้องสมุดให้น่าอยู่และสวยงาม
-จัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

ผลการปฏิบัติงาน
-นักเรียนเข้าแถวเรียนร้อย
-นักเรียนตั้งใจฟัง
-ห้องสมุดมีสีสันและน่าอยู่
-ป้ายนิเทศออกมาสวยงาม


ปัญหา/การแก้ไข
           -

สัปดาห์ที่๕ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ มิ.ย.๒๕๕๕

กิจกรรม
-ควบคุมเด็กทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
-สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  ๔  ๕
-อาจารย์นิเทศวิชาเอก กมลทิพย์  ธรรมกีระติ มานิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู


ผลการปฏิบัติงาน
-บริเวณโรงเรียนสะอาดเรียบร้อย
-นักเรียนตั้งใจเรียน
-มีการบันทึกการทำงานอย่างสม่ำเสมอปัญหา/การแก้ไข
           -

สัปดาห์ที่๔ ระหว่างวันที่๕-๘ มิ.ย. ๒๕๕๕

 กิจกรรม
-ยืนรอรับเด็กนักเรียนหน้าประตูโรงเรียนก่อนเข้าแถวทุกเช้า
-ควบคุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
-นำเสนอประเทศอาเซียน
-สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  ๔  ๕
-ทำความสะอาดห้อคอมพิวเตอร์และห้องสมุด
-กิจกรรมการไหว้ครูของนักเรียนทุกชั้นปี
 -เลือกตั้งประธานนักเรียน

ผลการปฏิบัติงาน
-นักเรียนเคารพคุณครู
-เด็กเข้าแถวเรียบร้อย
-ตั้งใจฟังและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
- ห้องสะอาดน่าอยู่
-นักเรียนเข้าแถวเรียนร้อยเมื่อรับประทานอาหารกลางวัน
-ให้ระลึกถึงคุณครูที่ได้สอนเราตั้งแต่เด็ก
-สามารถเป็นแกนนำให้นักเรียนได้ปัญหา/การแก้ไข
       -

สัปดาห์ที่๓ ระหว่างวันที่ ๒๘-๑ พ.ค.-มิ.ย. ๒๕๕๕

กิจกรรม 
เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงกับนักเรียน 
- นักเรียนแต่งกายเรียบร้อย 
-เขียนรายชื่อนักเรียน
-พักรับประทานอาหารเที่ยง
- สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  ๔  ๕
 ผลการปฏิบัติงาน 
- นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย 
-จัดหนังสือในห้องสมุด 
-บันทึกข้อมูลลงในบล็อก 
 -ปฐมนิเทคนักเรียน 
 - เตรียมอุปกรณ์ 
ปัญหาและการแก้ไข
 -

สัปดาห์ที่๒ ระหว่างวันที่๒๑-๒๕ พ.ค. ๒๕๕๕

กิจกรรม
- ยืนรอรับเด็กนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
- ควบคุมเด็กนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
- เข้าสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ , ๔ , ๕
- ควบคุมเด็กนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน

ผลการปฏิบัติงาน
- เด็กเคารพต่อครูอาจาย์
- เด็กเข้าแถวเรียบร้อย
- ตั้งใจฟังและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม

- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ปัญหาและการแก้ไข
       -

สัปดาห์ที่๑ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ พ.ค. ๒๕๕๕

กิจกรรม
- ควบคุมเด็กนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
-ควบคุมเด็กนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
-สังเก็ตครูพี่เลี้ยงสอน
-ประชุมคณะอาจารย์และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
-ทำความสะอาดในห้องพักครู

ผลการปฏิบัติงาน
-มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
-นักเรียนเข้าแถวเรียบร้อย
- ห้องสะอาดน่าอยู่

ปัญหาและการแก้ไข