วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่๓ ระหว่างวันที่ ๒๘-๑ พ.ค.-มิ.ย. ๒๕๕๕

กิจกรรม 
เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงกับนักเรียน 
- นักเรียนแต่งกายเรียบร้อย 
-เขียนรายชื่อนักเรียน
-พักรับประทานอาหารเที่ยง
- สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  ๔  ๕
 ผลการปฏิบัติงาน 
- นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย 
-จัดหนังสือในห้องสมุด 
-บันทึกข้อมูลลงในบล็อก 
 -ปฐมนิเทคนักเรียน 
 - เตรียมอุปกรณ์ 
ปัญหาและการแก้ไข
 -

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น